Pro velký zájem o tropické semínka doporučujeme si je zamluvit na jarní sezonu předem. Případně využíjte dárkových kupónů, které budou v dalším čase vyřizované přednostně. Děkujeme.

Stornování/reklamace

Pravidla pro uplatnění reklamace

Adresa pro zasílání reklamací a pro odstoupení od Kupní smlouvy :

Eshop eseminka.cz

Ludmila Navrátilová

Fr. Kriegela 2886, Mělník 276 01

Tel.: 776 838 540

Inko@eseminka.cz

 

Jak reklamovat

Pokud jste našli na výrobku nějakou vadu je možné na něj uplatnit reklamaci. Reklamace se řídí následující části Obchodními podmínkami, se kterými na začátku obě strany projevily jasný souhlas.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně, okamžitě oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Vadou se myslí nefunkčnost LED žárovek na pěstování rostlin a jiné technické produkty. 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7.1  Navrácení výrobku ve lhůtě 14 dnů - Podmínkou pro případné navrácení zboží (pokud nebylo poškozené při převzetí a nebylo obratem navráceno dodavateli) je jeho nepoužití a neporušení obalů. Zejména u semínek speciální ALU obal chránící semínka musí zůstat neporušen. Porušením tohoto obalu ztrácí kupující možnost vrátit toto zboží v zákonné lhůtě 14 dnů. Při neporušeném ALU obalu, ale výrazně poškozené etiketě na ALU obalu, nebo jiných obalů dalších výrobků, kdy se toto zboží stává hůře dále prodejným si prodejce vyhrazuje právo zaúčtovat ve svůj prospěch 10-30% z ceny výrobku.

7.7.2  V případě, že se zboží vrací prodejci ne z důvodu výrobní vady, nebo poškození při přepravě, ale odstoupením kupujícího od kupní smlouvy v zákonné lhůtě je prodávající oprávněn si zaúčtovat ve svůj prospěch náklady vynaložené na odeslání zboží kupujícímu ve výši tak, jak to bylo stanoveno v prvotní objednávce.

7.7.3  Reklamované zboží, nebo zboží navrácené v souladu se zákonem - (možností odstoupení od smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů) kupující odešle prodávajícímu POŠTOU na adresu : Ludmila Navrátilová, Fr. Kriegela 2886, Mělník 276 01. Součástí zásilky musí být vyplněný reklamační protokol, který je ke stažení ZDE. Současně kupující tuto skutečnost oznámí prodávajícímu na email : info@eseminka.cz  

7.7.4  Další postup řešení reklamace, případně navráceného zboží - v případě, že požadavek kupujícího byl oprávněný bude realizován další dohodou dle přání zákazníka - výměna zboží, nebo navrácení financí. Resp. navrácení financí po započtení položek dle 7.7.2. 

7.7.5  Opětovným zasláním kupujícímu nového reklamovaného zboží není dotčené právo kupujícího na odstoupení od smlouvy v zákonem dané lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

7.7.6. V případě, že dojde k oprávněné reklamaci nebo navrácení zboží v zákonné lhůtě a nedohodnou se obě strany jinak, dojde k navrácení financí kupujícímu na stejný bankovní účet, ze kterého byla platba provedená resp. na adresu, na kterou byla zásilka dobírkou prvotně zaslaná. 

7.8. Možnost navrácení se nevztahuje na Akce typu Semínko zdarma. Prodejce v tomto případě věnoval kupujícímu zboží v ceně 0Kč pouze za náklady speciálního balného a poštovného. S čím kupující při objednání si v této akci souhlasil.

 

Ikona word  Formulář pro odstoupení od smlouvy

Ikona word  Formulář pro uplatnění reklamace

Ikona word   Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.